Router recommendations for FreeBSD

k k ingou88 at yahoo.gr
Wed May 14 15:59:22 BST 2008


--0-1076048034-1210777162=:53600
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-7
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Hi all,
 
 I'm using FreeBSD as my home desktop and dial-up for interweb and email; I've decided it's time to go "broadband" ...
hi I am a sipmple user,
I have speedtouch [alcatel]
connected through ethernet.
it has comments inside the manual [ about this modem]

you can use it with 'ppp', if you set it to bridge [this is a hint , if you want to set ftp. ] thats only what i know.

for whireless , i think that you have to set it through ethernetm and then try wireless.

-    
---------------------------------
 ×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!
 ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíý ìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí ìçíõìÜôùí 
 http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 
--0-1076048034-1210777162=:53600
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-7
Content-Transfer-Encoding: 8bit

<blockquote class="replbq" style="border-left: 2px solid rgb(16, 16, 255); margin-left: 5px; padding-left: 5px;"><div><font face="Trebuchet MS" size="2"><span class="051001111-14052008">Hi all,</span></font></div> <div><font face="Trebuchet MS" size="2"><span class="051001111-14052008"></span></font>&nbsp;</div> <div><font face="Trebuchet MS" size="2"><span class="051001111-14052008">I'm using FreeBSD as my home desktop and dial-up for interweb and email; I've decided it's time to go "broadband" ...</span></font></div></blockquote>hi I am a sipmple user,<br>I have speedtouch&nbsp; [alcatel]<br>connected through ethernet.<br>it has comments inside the manual [ about this modem]<br><br>you can use it with 'ppp',&nbsp; if&nbsp; you set&nbsp; it to bridge&nbsp; [this is a hint , if you want to set ftp. ] thats only what i know.<br><br>for whireless , i think that you have to set it through ethernetm and then try wireless.<br><br>-<br><br><br><p>&#32;   <hr size=1><font size=-1 face=Arial> 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!<br> 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíý ìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí ìçíõìÜôùí <br> 
<a href="http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr">http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr</a> </font>
--0-1076048034-1210777162=:53600--

More information about the Ukfreebsd mailing list