net and internet

k k ingou88 at yahoo.gr
Wed Apr 2 14:27:50 BST 2008


hi 
[freebsd7.0 and 6.2]

I just got 7.0 and install it on one box,
I tried to install it on another box, but i have an
old screen [nokia 447Zi+] so it does not run 7.0
[Xwindows].
 Then I put on 6.2 .

 The box that has 6.2 has two network cards, one
connects the dsl-modem with the box and the other
connects with the other box that has 7.0 [and windows
xp].

  So, the box that has 7.0 connects to the internet.
  But the box that really has the modem can not.
  with ppp i get a connection and ip but i can not
run epiphany or firefox or anything

  What's wrong?

 [it worked perfectly before installation of 7.0]

             thank you


   
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 


More information about the Ukfreebsd mailing list