simple question

k k ingou88 at yahoo.gr
Sun Apr 22 22:04:25 BST 2007


and maybe silly

 i had an old pc. I got a new pc [a little faster) ,
and just put on the old disk. it was fine except the
network. 
 when i ping even local address (127.0.0.1, or the
computer 10.0.0.x) i get 'Network is unreachable'

           thank you

p.s. i tried a linux live cd, and i got through
   
   
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list