Boot fail, please help!

k k ingou88 at yahoo.gr
Fri Oct 27 14:04:18 BST 2006


--- Vince Hoffman <vince at unsane.co.uk> wrote:

> k k wrote:
> > i had quite the same problem, when i tried to put
> a
> > fat32 disk, in fstab . it did not work, and denied
> to
> > boot [passed some stages and then halted].
> >   what i did is that i got a livecd of freesbie,
> >...... 
> The easiest way is just fireing up sysinstall,
> selecting post install
> config and using fdisk and label from there, I dont
> think it'll add any
> fstab enties though. Otherwise man fdisk and man
> bsdlabel, oh and newfs :)
> Vince


by the way, fat32 is on ad2, ad1 is full ntfs, and ad0
is UFS. i boot from ad0, i have bsd, if i boot from
ad1 i have windows. 
i just used the livecd [5.3] to edit fstab. where on
my box have 5.4


	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list