Boot fail, please help!

k k ingou88 at yahoo.gr
Fri Oct 27 09:12:16 BST 2006


--- Mervyn Passmore <mpassmore at m-p.co.uk> Ýãñáøå:

> Many thanks - panic over by mounting using mount -a
> and commenting out the
> offending drive in fstab and rebooting.
>....


i had quite the same problem, when i tried to put a
fat32 disk, in fstab . it did not work, and denied to
boot [passed some stages and then halted].
  what i did is that i got a livecd of freesbie, and
edited 'fstab', so it worked after .

for the second question, i have never formated a drive
through bsd.


       bye


	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list