net/pppoa speedtouch 330 USB Bulldog ADSL FreeBSD-6.1

k k ingou88 at yahoo.gr
Sun May 21 14:16:12 BST 2006


--- Spadge <spadge at fromley.net> wrote:

> Trust me; if there were a way to plug a USB modem
> into an ethernet card, 
> I would have done it already.
> 
> But thanks anyway for the reply.
> 

i have SpeedTouch 530........... sory, your modem
doesnt have an ethernet port? mine has both usb and
ethernet. and only with the ethernet can get into
internet..
	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list