Θέμα: Re: Modems

k k ingou88 at yahoo.gr
Sun May 21 11:20:22 BST 2006


--- Keith McKenzie <keith at gnutux2.fsnet.co.uk> Ýãñáøå:

> k k  wrote :-
> > what kind of modem do you have?
> 
> Thanks for your interest.....
> 
>  I have a SupraExpress 56i Pro (Rockwell chipset) in
> one, and an Askey 
>...........


is not usb, is it?

when the system starts , you can see if it is detected
the messages are saved in /var/run/dmesg.boot

if it is detected [is on com1 or com2 etc], you can
use it. there is /etc/ppp/ppp.conf. you can modify
this a bit. So you can have a label , say, 'aaa',
where you have set your ISP settings.
   then '#ppp aaa' and you are ok. [man ppp, for
switches]


	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list