Why did I join the list...

k k ingou88 at yahoo.gr
Thu May 18 10:43:41 BST 2006


--- Keith McKenzie <keith at gnutux2.fsnet.co.uk> Ýãñáøå:
>I am 
> still needing M$ to use my modem. (Hope to change
> this sometime, but I'm not 
> desperate.)
>

what kind of modem do you have? i have an old 'zoom'
and works as dial-up. i have another 'speedtouch' and
works fine, as i have it connected ton an ethernet
card. my ethernet card is d-link [some kind] an found
on the net how to configure it. 

  cya

  


	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list