Newbies or trolls?

k k ingou88 at yahoo.gr
Mon May 15 15:07:45 BST 2006


--- Paul Robinson <paul at iconoplex.co.uk> wrote:

> On 15 May 2006, at 13:02, Dan Nicholls wrote:
> 
> > Firstly...what's a troll?
> 
> OK, now I'm worried...
> 
> If you're genuinely in the dark over what I meant, I
> meant that I was  
> wondering if some people had come here asking dumb
> questions on  
> purpose in order to provoke an angry "RTFM" kind of
> response.


plz mates, just let the newcomers.

FreeBSD is not for a simple user, like I am, but i can
help newcomers, with what ever  i know, if i know.

 i am just lazy and got in your mailing list. it has
enouph traffic sometimes.


cheers


	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list