help?

k k ingou88 at yahoo.gr
Sun May 14 22:17:45 BST 2006


--- Andy <tirawa1959 at yahoo.co.uk> wrote:

> I recently bought a Sun Ultra 30 with the aim of
> using freeBSD as an operating system in preference
> to Solaris.  I downloaded the correct version of
> freebsd and burned it to disk.  The installation on
> the Sun seemed to go well and after installation I
> rebooted my system, entered my username and
> password.  These were accepted, and I was presented
> with an onscreen cursor, so I assume that the OS
> needs me to input something else at this point, but
> what?  I get the same problem when I try logging
> into the root account as well.  Am I (a unix novice)
> doing something wrong?  Is there some secret that I
> know nothing about, or could this simply be some
> kind of problem with my machine, which runs Solaris
> with no problems at all?
> 
> Send instant messages to your online friends
> http://uk.messenger.yahoo.com try to fix xorg.conf

then you can jump in KDE or Xwindows 

[read that part of the manual , about settnig X]


	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list