System restoration

k k ingou88 at yahoo.gr
Sat May 13 11:03:12 BST 2006


i read somewhere 'backup or you will cry', 

  i havent take in mind to restore the system,
  i just reformat the drive , when something goes
wrong. but nothing got wrong for about a year.........
except one time that both my disks had problem.
   BUT I HAD BACKUP.
  its not only screwing the system with your help,
sometimes hardware failure.
  cya


	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list