FreeBSD User Guides

k k ingou88 at yahoo.gr
Sat May 13 10:52:46 BST 2006


> > As you might have figured out, I'm new to FreeBSD
> (in fact I'm new to
> > everything Unix
> > ... 
> > the handbook on the FreeBSD website is good but
> > I can't have it in front of me as I'm playing
> about with FreeBSD


i checked too the local handbook
its nice , if u have find ur way to the windows
desktops, u can try reading it from any browser

/usr/share/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook
en_US.ISO8859-1: for english 

in KDE alt+f2, opens a dialog 
type konsole : opens a console
type xterm   : opens a xterm
type <any program> [if u know the name]: it opens

cya


	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list