FreeBSD User Guides

k k ingou88 at yahoo.gr
Thu May 11 09:03:50 BST 2006


sorry, its a different point of view 
[and missunderstandig]. I prefer reading from the
screen instead a book. 
  I dont have to be online all the time to read it. I
have the handbook in my disk.
   
         cheers	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list