FreeBSD User Guides

k k ingou88 at yahoo.gr
Wed May 10 22:46:42 BST 2006
--- Gerald Davies <gerald.davies at gmail.com> wrote:

> >
> 
> have you bothered to read the thread?
> 


??? i read the thread. and told another way, not
buying a book, just downloading. 4.1 Mb.
	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list