Struggling with the basics

k k ingou88 at yahoo.gr
Wed Jun 28 10:19:26 BST 2006


--- Stephen Allen <freebsduk at rowyerboat.com> Ýãñáøå:

>........ 
> All this... at the console itself:
> 
> a) vi/vim doesn't display the info bar at the bottom
> of the screen
> b) vi/vim doesn't seem to do syntax highlighting
> c) bash doesn't seem to do color highlighting, eg.
> ls
> d) Shift+3 gives a hash+newline, instead of a pound
> symbol
>........

are you working under kde/gnome ?
did you try kate or kwrite?

	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list