Θέμα: How well would BSD run on this laptop

k k ingou88 at yahoo.gr
Sat Jun 24 18:39:15 BST 2006


--- Jamie White <jatos.software at gmail.com> Ýãñáøå:

> Hi
> I have an old laptop with a 400mhz processor, 256mb
> RAM and 2.2 gig hard
> disk. Would this laptop run BSD with X and KDE at a
> decent speed?
> Jamie
> 


the speed would be decent ......... the disk space may
not 
 i dont know the minimum, i started with 20 gigs
  

  cya


	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list