Samba woes

k k ingou88 at yahoo.gr
Sat Jun 17 09:47:43 BST 2006


--- Jeff LaCoursiere <jeff at jeff.net> Ýãñáøå:

> 
> I really do my best to stay away from all things MS,
> but have recently
> been given the task of creating a samba based file
> server for a small
> office environment. ..............


i read the book [o' reilly] and set up a small office
network. that was one reason that my boss freaked out
[i  was involved with linux, somewhere that wasn't
helpfull]

  that was before 2 yrs, with suse 9.1. now I dont
mess. I dont have many pc's, so i can not test a samba
server.
  that time, i had win98 pc's and some win2ooo. 
  i had to run SWAT, to start service.
  i dont remember if a password was needed

   cya


	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list