Θέμα: Most recent FreeBSD Handbook

k k ingou88 at yahoo.gr
Sat Jun 10 08:26:40 BST 2006


--- Stephen Allen <freebsduk at rowyerboat.com> Ýãñáøå:

> Hello
> 
> I'm trying to get to grips with FreeBSD, coming from
> a Windows/Linux 
> background.  I would like to buy a copy of the
> handbook, but I don't 
> seem to be able to find a recent version.  The
> web-handbook has last 
> copyright of 2006, but all the published books I've
> found are nowhere 
> near that date.


freebsd is free ok? and is changing. why somebody will
get a handbook [hardcopy] and publish it?.   [just my
opinion].

  cya

  
  
   

__________________________________________________
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!;
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam);   Ôï Yahoo! Mail äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí ìçíõìÜôùí  
http://mail.yahoo.gr 
More information about the Ukfreebsd mailing list