Freebsd, Debian, Windows on same PC

k k ingou88 at yahoo.gr
Tue Jul 25 15:54:35 BST 2006


--- Jamie White <jatos.software at gmail.com> Ýãñáøå:

> Hi
> I am looking for the easiest effective way of
> getting FreeBSD, Debian
> Linux and Windoze XP. I am going to be putting them
> on a laptop with a
> 40 gb HD. I would prefer to use Lilo or Grub as the
> boot loader.
> Jamie
> 


hi, 

 my BSD part is about 15 gb
   [openoffice, gimp .... installed] 
 windows part is 4 gb
  [needs another 4 gbs to run free]

 so, we have 23 Gb

 you going to have and debian
..
 you must have a FAT partition to comunicate with
windows.


 can you get another disk?
 
[an avdvice: somewhere in the handbook[freebsd], says
about the performance of the disk, the inner rings and
the outer. if windows is in outer ring, goes quit
fast , but you need to have only the system partition
over there, the program files in another partition.]
----
i had a problem with my disk as BSD looked it, in a
different way than windows, so it finally crashed

 cya


	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list