Dangerous use of 'rm'

k k ingou88 at yahoo.gr
Tue Jul 11 09:50:55 BST 2006


> If you're using the default csh/tsch shell then you
> could start by
> adding this to ~/.cshrc
> 
>      if ( $?tcsh || $?csh ) then
>          bindkey "^W" backward-delete-word
>          bindkey -k up
> history-search-backward
>          bindkey -k down
> history-search-forward
>          bindkey "^?" delete-char
>          bindkey "\e[3~" delete-char
>          bindkey "\e[1~" beginning-of-line
>          bindkey "\e[4~" end-of-line
>      endif
> 
>.................


nice,

 as my first touch with *nix was Suse, I used KDE,
and konsole. is one easy way, in KKDE, to see the past
things. if you press the scroll-lock key. its like a
simple console.


cheers

btw, steve works in a simple console [as i think]. so
your lines about .cshrc will be perfect.


	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list