FreeBSD loses time when used in VMware

k k ingou88 at yahoo.gr
Wed Jul 5 16:37:01 BST 2006


--- Paul Robinson <paul at iconoplex.co.uk> wrote:

> On 5 Jul 2006, at 13:57, Jeff LaCoursiere wrote:
> 
> > Maybe Paul is stoned when he READS the list.  :)
> 
> Never touch the stuff.
> 
> I don't think the point I raised was that his
> language was off - it's  
> the tangents he goes off on that raises an eyebrow
> for me. One moment  ..............

lag time my friend, and misunderstanding [from my
side]. the answer was for a previus leter.  
 

cheers.


  by the way. i am not a programmer.
  I stay in the list for two reasons. 
   1] to learn
   2] to help new comers , if i can

     


	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list