FreeBSD loses time when used in VMware

k k ingou88 at yahoo.gr
Wed Jul 5 15:50:12 BST 2006


--- Pete French <pete at twisted.org.uk> wrote

> > "maybe the boss must understand than he can not
> know everything."
> >
> > seemed a bit deep at this time of day.
> 
> Heh - myabe you should come and work for my boss
> then, who certainly needs
> to be made to understand that he can't know
> everything! :-) here's a man
> who is proud of not having a computer is his office,
> yet if he asks me to...................

dear friend, you got my point 
  i did not say it, with grammar and such.
  
   I said that thing, because a boss wanted to check
the samba server from his Windows box.

   
	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list