: Re: FreeBSD loses time when used in VMware

k k ingou88 at yahoo.gr
Wed Jul 5 14:27:59 BST 2006


--- Jeff LaCoursiere <jeff at jeff.net> Ýãñáøå:

> 
> Maybe Paul is stoned when he READS the list.  :)
> 
>


not stoned dear friends, 
  just another point of view.


 i am in greece, really, my native language is not
english, as I am greek. So sometimes, my perfect
english is for the recycle bin.


 cheers.

 


	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list