FreeBSD loses time when used in VMware

k k ingou88 at yahoo.gr
Wed Jul 5 10:44:08 BST 2006


> Not being funny, and please don't think I'm being
> rude, but are you  
> stoned a lot of the time you post to this list?
> 
> 

no no, i wanted to add that some times i am acting
like an idiot. i did not know anything about VMware.
did not know if it is a simulator or not.
 

    cheers


	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list