FreeBSD loses time when used in VMware

k k ingou88 at yahoo.gr
Wed Jul 5 10:04:55 BST 2006


--- Stephen Allen <freebsduk at rowyerboat.com> wrote:

> I run my FreeBSD installation in a VMware session,
> which I pause each
> time I shut my computer down......

simulator is not the real thing.

and VMware is a simulator? simulating that runs BSD in
a windows box? maybe the boss must understand than he
can not know everything.

------
"One thing I know, that I dont know" [bad translation}
"ÅÍ ÏÉÄÁ ÏÔÉ ÏÕÄÅÍ ÏÉÄÁ"  [sokrates, ancient greek]


	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list