Help with user add scripts for FreeBSD/Samba

k k ingou88 at yahoo.gr
Mon Jul 3 14:12:44 BST 2006


 
> I don't.  But I want the office manager to be able
> to do basic admin.
> 
> Steve :)
> 


hmmmm i set up a samba server two yars ago, when i
first started using linux [suse 9.1]. that was in the
office.
  the box was in a faulty network node [the shocet on
the wall] and did not work nicelly.

  i dont remember if someone can use the 901: page
 (i think its 901)


bye


	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list