????: Re: Freebsd-users digest, Vol 1

k k ingou88 at yahoo.gr
Tue Feb 21 14:27:52 GMT 2006


--- ed joyce <edjoycearthurnet at yahoo.co.uk> Ýãñáøå:

> There are a number of issues with buying a computer
> from a one off computer shop. The main ones would be
> 
> 1. You could end up with a very low screen
> resolution.
> It is unlikely that they will warranty the
> motherboard
> for X-Windows or a graphics card.


i am not against the move [unicorn]
i just say to some people that is hard 
to set a freesbie box. Your shop does it for them


if they dont like FreeBSD, so they dont have to get
this, they just have to pay M$ OS.	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list