No-OS PCs

k k ingou88 at yahoo.gr
Sun Feb 19 19:12:37 GMT 2006


--- Frank Mitchell <mitchell at cloudynwuk.force9.co.uk>
wrote:

> Surely it was worth pointing out that the Bosworth-1
> comes without a Screen
> or Keyboard, because some people might not realise
> until they go to collect
> it in London. It says you need to do that.


no screen?
no keybord?

I dont think it matters, 
even no mouse. its possibly reckognizable from the OS.
that shop you say,  gives a pc with out os.

 but inside PC are many things, u have to set FreeBSD
to work with them.
 
 you can get any box, and put MS stuff. 

  the point is , a FreeBSD box, that is working


[i am not living over there by the way. I am in
Greece]	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list