Competing with Dell, HP and others in the provison of FreeBSD systems

k k ingou88 at yahoo.gr
Sat Feb 18 08:10:36 GMT 2006


hi

 FreeBSD is moving, and its on our hands, if we work,
it will work. if we dont, then we  pay and get an M$
based system.

  cheers

by the way, i am a simple user, i am not a  programmer
  


	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list