Password syncing for Windows using open source tools

k k ingou88 at yahoo.gr
Tue Dec 5 10:43:55 GMT 2006


goood morning

What i did when i tried to put Suse at a box, 
 was mounting every share of every computer of the
office, under a directory with smbmount [ i think]

so the user that owns the directory, is the ONE, THE
HUGE, that has the ownership of every file.

that means, than any box can see that files if knows
the HUGE user. some trick can be, and will not need
password.


[i dont have access to the office LAN, for games with
linux. i dont touch it, so i can not test it. that
test was before 2 years. i wanted to make a file
server.. ]--- Stephen Allen <freebsduk at rowyerboat.com> Ýãñáøå:

> Ok, this is a long shot, but you people are always
> so helpful...
> 
> I've inherited a sitaution where my users are mostly
> members of an NT4 
......
> What I'm looking for is some method of syncing
> passwords from/to AD and 
> the NT4 domain.  There are Windows packages out
> there to do that, but 
> cost-a-plenty.  I was wondering if Samba could hook
..........	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list