Θέμα: FTP stopped working

k k ingou88 at yahoo.gr
Sun Dec 3 08:22:07 GMT 2006


--0-1524434387-1165134127=:81900
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-7
Content-Transfer-Encoding: 8bitCharles Brewster <charles-brewster at ntlworld.com> Ýãñáøå: Hello

I have a LAN with 
 FreeBSD 5.3 PC webserver (192.168.1.4)
 WinXP development machine (192.168.1.2)
 DLink Router/Switch (192.168.1.1)

For well over a year I have been using SmartFTP v1.5 to move files back and................
  
  
 another way to share files is SAMBA. i have use it in the past.
 
   bye
 
 ----------
 
 
 

 		
---------------------------------
 ×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!
 ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíý ìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí ìçíõìÜôùí 
 http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 
--0-1524434387-1165134127=:81900
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-7
Content-Transfer-Encoding: 8bit

<br><br><b><i>Charles Brewster &lt;charles-brewster at ntlworld.com&gt;</i></b> Ýãñáøå:<blockquote class="replbq" style="border-left: 2px solid rgb(16, 16, 255); margin-left: 5px; padding-left: 5px;"> Hello<br><br>I have a LAN with <br> FreeBSD 5.3 PC webserver (192.168.1.4)<br> WinXP development machine (192.168.1.2)<br> DLink Router/Switch (192.168.1.1)<br><br>For well over a year I have been using SmartFTP v1.5 to move files back and................<br>  <br>  <br> </blockquote>another way to share files is SAMBA. i have use it in the past.<br> <br> &nbsp;&nbsp; bye<br> <br> ----------<br> <br> <br> <br><p>&#32;
		<hr size=1><font size=-1 face=Arial> 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!<br> 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíý ìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí ìçíõìÜôùí <br> 
<a href="http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr">http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr</a> </font>
--0-1524434387-1165134127=:81900--
More information about the Ukfreebsd mailing list