Θέμα: Re: kernel ?

k k ingou88 at yahoo.gr
Tue Apr 4 23:00:39 BST 2006


the output of uname -a:

FreeBSD ... 5.4-RELEASE FreeBSD 5.4-RELEASE #2: Sat
Mar 25 16:09:19 EET 2006    .......i386


i found that number in the file named GENERIC	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list