Θέμα: default recommended install results in log-in prompt

k k ingou88 at yahoo.gr
Sun Sep 25 22:29:10 BST 2005


> Linuxwannabee


u will get e-mail for every problem, if something goes
to the mailing list, comes to u.

ehm, what did u try to install? 
first off all. the disk that would be the master
should be hardware selected as a master.
 freebsd is a bit strange on that.
i have 5.3, and I dont remember the exact instalation,

but you get at first the root login
so, u must have somewhere the root password
as a root u can do #useradd to add a user.
plz select as a "tcsh" when asked, to have that nice
word completition that u were used to do in linux.

i think this helped u a little

bye


	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list