problem in aplication

k k ingou88 at yahoo.gr
Wed Oct 12 23:02:35 BST 2005


hello,

 I used to hear music through noatun. it doesnt work
now.
 it looks like starting (little thing like timeglass)
and then dissapears.

 the same thing used to happen with firefox, in suse
9.1 (linux)

 this is happening after some time off use, and after
some installations of other things

           ty	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list