dsl connection

k k ingou88 at yahoo.gr
Mon Nov 14 20:45:46 GMT 2005


hello

I can take a look at the modem page (speedtouch 530)
but I can not go further

i tried 'mpd' with no luck. I am doing sometthin
wrong.

here are mod.conf, mpd.link, and what happens when I
execute mpd.

FreeBSD 5.4-RELEASE FreeBSD 5.4-RELEASE #0:\
 Wed Nov 2 22:10:57 EET 2005 \
 ->mpd.conf
 ay1:
 new -i ng0 pptp0 pptp0
 set bundle authname me
 set bundle password mypas
 set iface disable on-demand
 set iface disable proxy-arp
 set iface idle 5
 set iface route 10.0.0.138
 set bundle disable multilink
 set link yes acfcomp protocomp
 set link no pap chap
 set link enable chap
 set link keep-alive 10 60
 set link mtu 1492
 set ipcp yes vjcomp
 -> mpd.link
 pptp0:
     set link type pptp
     set pptp self 10.0.0.2
     set pptp peer 10.0.0.138
     set pptp enable incoming
     set pptp enable originate
 --------------------------
 # mpd ay1
 Multi-link PPP for FreeBSD, by Archie L. Cobbs.
 Based on iij-ppp, by Toshiharu OHNO.
 mpd: pid 1168, version 3.18 (root@ 23:00 11-Nov-2005)
 [pptp0] ppp node is "mpd1168-pptp0"
 mpd: local IP address for PPTP is 10.0.0.2
 [pptp0] using interface ng0
 [pptp0:pptp0] open
 [pptp0] IFACE: Open event
 [pptp0] IPCP: Open event
 [pptp0] IPCP: state change Initial --> Starting
 [pptp0] IPCP: LayerStart
 [pptp0:pptp0] [pptp0] bundle: OPEN event in state
CLOSED
 [pptp0] opening link "pptp0"...
 [pptp0] link: OPEN event
 [pptp0] LCP: Open event
 [pptp0] LCP: state change Initial --> Starting
 [pptp0] LCP: LayerStart
 [pptp0] device: OPEN event in state DOWN
 pptp0: connecting to 10.0.0.138:1723
 [pptp0] device is now in state OPENING
 pptp0: connected to 10.0.0.138:1723
 pptp0: attached to connection with 10.0.0.138:1723
 pptp0-0: outgoing call failed: res=no carrier err=bad
value
 [pptp0] PPTP call failed
 pptp0-0: killing channel
 pptp0: closing connection with 10.0.0.138:1723	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list