Hi

k k ingou88 at yahoo.gr
Thu Nov 10 08:34:04 GMT 2005


--- Jamie White <jatos.software at gmail.com> Ýãñáøå:

> Hi
> My name is Jamie and I am new to FreeBSD, and so far
> I quite like the OS.
> Jamie
>

hi, do you have any problem?  mail it here.	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list