Θέμα: external sound card under FreeBSD 5.4

k k ingou88 at yahoo.gr
Mon Nov 7 19:59:58 GMT 2005


> Hi,
> 
> I am having trouble with making sound work under
> FreeBSD 5.4. I have an
> external usb sound card "Creative Sound Blater Live
> 24! external". I am
> very new to FreeBSD, I have only experience with
> Linux. This card used to
> work with Linux by using "modprobe snd-usb-audio". I
> noticed that there is
> something similar in FreeBSD, i.e., "kldload
> snd_uaudio". By loading this
> module I got only the mixer device and could use the
> mixer, but no
> sound. Actualy, I have no device /dev/dsp (or
> something similar).
> 
> Can anybody help? 
> 
> Thanks a lot,
> Sandor
> 
> -

do your box recognize the card? 
(/var/run/dmesg...) (i found that lately, though  I
use FreeBSD over 10 months)

the other is to make a change on loader.conf (i think)
for the sound. check "all cards"(somewhere at the end
of sound cards)
	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list