BSD is dying

k k ingou88 at yahoo.gr
Fri Jul 29 22:01:02 BST 2005


--- Dominic Marks <dom at goodforbusiness.co.uk> wrote :
>. I think the real problem is
> that BSD is not seen 
> as a serious *development* platform, so nobody
> builds their application 
> using FreeBSD (or any BSD) as a platform. For the
> record my current 
> employer is a big player in the GIS (Geographic
> Information Systems) 
> market, and they do really cool stuff, but
> definately NOT on BSD, 
> because the developers are too hard to find and the
> development tools 
> do not offer the integrated IDE-ness of Visual
> Studio / NetBeans / etc.
>


when I had the first touch with unix , back in 1990,
you could find Autocad for unix. but not now.

	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list