BSD is dying

k k ingou88 at yahoo.gr
Fri Jul 29 15:37:05 BST 2005


nia niaaaaaa

i am not 58 

i dont know if I am gona die soon or not 
but I like friesbi, it seems more stable. maybe cause
, i dont touch it. 
  I am happy with games and chating and surfing
  not a programer, just a cad user, I recently found
qcad
 (i have brain lag maybe) but think its good. so why
gonna dye??????? 

my computer is a smaaaaaall 866 mhz by the way


	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list