rc0

k k ingou88 at yahoo.gr
Thu Jul 14 09:31:48 BST 2005


hello

www.freebsd.org , 5.3? dont know much about it, I use
it over 7 months. I am a lazy user of frisbie

but u can do enough. be carefull with freesbie, 

devil inside. ;ppppppppppppp


	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list