foobarred installation?

k k ingou88 at yahoo.gr
Thu Dec 15 15:37:38 GMT 2005


> / is about 200Mb


not / but /root
how much space do you have for Freebsd?

usualy you have partitions like /,/root,/usr,/var

if you don't have space in /usr, you can do a symlink
somewhere else. 

u know, u can get an FTP server, this is lovated
to var, this can grow up, so it can fill your
HD,unless you have partitions


cya	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list