BSD is dying

k k ingou88 at yahoo.gr
Wed Aug 3 08:48:52 BST 2005


> 
> Get the best of both worlds. I believe the *BSDs are
> more suited to server
> rather than desktop roles but that's just me
> 
> Kevin 
> 

 I agree. maybe its more a admin station (the BSD
box)than a prodactive station


	

	
		
___________________________________________________________ 
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; 
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail 
äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí 
ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

More information about the Ukfreebsd mailing list