[광-고] 유망 자격증 안내

web0802 at hotmail.com web0802 at hotmail.com
Tue Jan 29 04:04:17 GMT 2002


<html>
<head>
<title>IT NEWS</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=euc-kr">
<style type="text/css">
<!--
td {font-size: 10pt; line-height: 14pt; cellpadding: 0; font-family:±¼¸²Ã¼}
A { TEXT-DECORATION: none}
a:link {  text-decoration: none}
a:visited {  text-decoration: none}
a:hover {  text-decoration}
-->
</style>
</head>

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
<div align="center"> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#FFFFFF"> 
<tr> <td> <div align="center"> <table width="602" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolor="#CCCCCC"> 
<tr> <td><img src="http://www.webflush.co.kr/img/mail/mail_img_11_01.gif" width="602" height="34"></td></tr> 
<tr> <td><img src="http://www.webflush.co.kr/img/mail/mail_img_11_02.gif" width="602" height="49"></td></tr> 
<tr> <td><img src="http://www.webflush.co.kr/img/mail/mail_img_12_01.gif" width="602" height="104"></td></tr> 
<tr> <td height="30" background="http://www.webflush.co.kr/img/mail/mail_img_18.gif"> 
<div align="right"><b><font color="#0000FF">&gt;&gt;&gt; <a href="http://www.webflush.co.kr/formmail/formmail08/index.html">¿Â¶óÀÎ 
»ó´ã½Åû</a> &lt;&lt;&lt; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></b></div></td></tr> <tr> <td> 
<table width="601" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><img src="http://www.webflush.co.kr/img/mail/mail_img_14_04.gif" width="300" height="42"></td><td><img src="http://www.webflush.co.kr/img/mail/mail_img_14_05.gif" width="302" height="42"></td></tr> 
</table></td></tr> <tr> <td height="20" background="http://www.webflush.co.kr/img/mail/mail_img_18.gif">&nbsp;</td></tr> 
<tr> <td background="http://www.webflush.co.kr/img/mail/mail_img_18.gif"> <div align="center"> 
<table width="560" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolor="#CCCCCC"> 
<tr> <td bgcolor="#b1c951" height="20">&nbsp;<img src="http://www.webflush.co.kr/img/mail/mail_img_17.gif" width="21" height="13"><font size="2"><b><a href="http://itedu.com.ne.kr/webdesign/index.html">À¥µðÀÚÀÎ 
±â´É»ç °úÁ¤</a></b></font></td></tr> <tr> <td bgcolor="#E4eebb"><font size="2">&nbsp;¼ö¸¹Àº 
Á¤º¸µéÀÌ ¿Ã¶ó¿Í ÀÖ´Â ÀÎÅͳݿ¡¼­ ¾ó¸¶³ª ¸¹Àº ½Ã¼±À» ²ø¾î µéÀÏ ¼ö Àִ°¡ ÇÏ´Â °ÍÀÌ Á¶Çü, »öäµîÀÇ °¨°¢°ú ÀÀ¿ë ¿ä¼Ò·Â, âÁ¶·Â µîÀ» °®Ãá 
µðÀÚÀ̳ÊÀÇ ¸òÀÌ´Ù</font> </td></tr> <tr> <td bgcolor="#b1c951" height="20">&nbsp;<img src="http://www.webflush.co.kr/img/mail/mail_img_17.gif" width="21" height="13"><font size="2"><b><a href="http://itedu.com.ne.kr/webmaster/index.html">À¥¸¶½ºÅÍ 
Àü¹®°¡ °úÁ¤</a></b></font></td></tr> <tr> <td bgcolor="#E4eebb"><font size="2">&nbsp;´Ü¼øÈ÷ 
ȨÆäÀÌÁö¸¦ ¸¸µé°í À¯Áö, º¸¼öÇÏ´Â Á÷¾÷ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÀÚ»çÀÇ È¨ÆäÀÌÁö¿¡ ¸¹Àº »ç¶÷µéÀÌ ¹æ¹®ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ȨÆäÀÌÁö¸¦ ²÷ÀÓ¾øÀÌ °³¼±ÇÏ°í »õ·Î¿î Á¤º¸¸¦ 
Ãß°¡ÇØ¾ß ÇÑ´Ù.</font></td></tr> <tr> <td bgcolor="#b1c951" height="20">&nbsp;<img src="http://www.webflush.co.kr/img/mail/mail_img_17.gif" width="21" height="13"><font size="2"><b><a href="http://itedu.com.ne.kr/e-commerce/index.html">ÀüÀÚ»ó°Å·¡ 
°ü¸®»ç °úÁ¤</a></b></font></td></tr> <tr> <td bgcolor="#E4eebb"><font size="2">&nbsp; 
»ó°Å·¡ÀÇ ÀϺκÐÀÌ ³×Æ®¿öÅ©¸¦ ÅëÇØ µðÁöÅÐ ÀÚ·á(ÅؽºÆ®, À½¼º, È­»ó)¸¦ ÀüÀÚÀû ¹æ½ÄÀ¸·Î ±³È¯ÇÏ¿© ÀÌ·ç¾îÁ³´Ù¸é ÀüÀÚ»ó°Å·¡(±¤ÀÇÀÇ ÀüÀÚ »ó°Å·¡)¶ó°í 
ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.</font></td></tr> <tr> <td bgcolor="#b1c951" height="20">&nbsp;<img src="http://www.webflush.co.kr/img/mail/mail_img_17.gif" width="21" height="13"><font size="2"><b><a href="http://itedu.com.ne.kr/character/index.html">ij¸¯ÅÍ 
µðÀÚÀÎ ±â´É»ç °úÁ¤</a></b></font></td></tr> <tr> <td bgcolor="#E4eebb"> <font size="2">&nbsp;ij¸¯ÅÍ 
¾Ö´Ï¸ÞÀ̼ÇÀÌ ¹«ÇÑÇÑ °¡´É¼º°ú ÀáÀ缺ÀÌ ³»ÀçµÈ °ÍÀ» °¨¾ÈÇÒ ¶§, ¿ì¸® ³ª¶ó°¡ ¼¼°è ij¸¯ÅÍ ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç »ê¾÷À» ¼±µµ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °¡´É¼ºÀÌ ¸Å¿ì ³ôÀº 
Àü·«ºÐ¾ßÀÌ´Ù. </font></td></tr> <tr> <td bgcolor="#b1c951" height="20">&nbsp;<img src="http://www.webflush.co.kr/img/mail/mail_img_17.gif" width="21" height="13"><font size="2"><b><a href="http://itedu.com.ne.kr/multimedia/index.html">¸ÖƼ¹Ìµð¾î 
Àü¹®°¡ °úÁ¤</a></b></font></td></tr> <tr> <td bgcolor="#E4eebb"> <font size="2">&nbsp;¸ÖƼ¹Ìµð¾î¶õ 
´Ù¾çÇÑ Á¤º¸¹Ìµð¾îÀÇ ÅëÇÕÀ» ÅëÇÑ Àΰ£°ú ±â±â°£ÀÇ »óÈ£ÀÛ¿ë ÀÏü¸¦ ÅëĪÇÏ´ÂÂÊÀ¸·Î ¾ð±ÞµÇ°í ÀÖÀ¸¸ç ±Ã±ØÀûÀÎ ¸ñÇ¥Á¡Àº ±â¼ú°ú ¹®È­ÀÇ ¿Ïº®ÇÑ Á¶È­¸¦ 
Ãß±¸ÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù. </font></td></tr> <tr> <td bgcolor="#b1c951" height="20">&nbsp;<img src="http://www.webflush.co.kr/img/mail/mail_img_17.gif" width="21" height="13"><font size="2"><b><a href="http://itedu.com.ne.kr/game/index.html">°ÔÀÓ 
±×·¡ÇÈ Àü¹®°¡ °úÁ¤</a></b></font></td></tr> <tr> <td bgcolor="#E4eebb"> <font size="2">&nbsp;°ÔÀÓ»ê¾÷ÀÌ 
¾öû³­ ºÎ°¡°¡Ä¡¸¦ Áö´Ñ ¹«ÇÑÇÑ ½ÃÀåÀÌ ÀÖ´Â »ç¾÷ÀÓÀÌ ÀÔÁõµÇ°í ÀÖ´Â ½ÇÁ¤¿¡ ±×¿¡ µû¸¥ °í±ÞÀηÂÀÇ ¼ö±Þ°ú ¾ç¼º¿¡ ¸ñÀûÀ» µÐ °ÔÀÓµð·ºÅÍ µðÀÚÀÌ³Ê 
¾ç¼º°úÁ¤À» °³¼³ÇÏ¿© ±¹°¡»ê¾÷¿¡ ÀÏÀÍÀ» ´ã´çÇÏ°íÀÚ ÇÑ´Ù. </font></td></tr> </table></div></td></tr> <tr> 
<td background="http://www.webflush.co.kr/img/mail/mail_img_18.gif">&nbsp;</td></tr> 
<tr> <td><img src="http://www.webflush.co.kr/img/mail/mail_img_16.gif" width="602" height="41"></td></tr> 
<tr> <td background="http://www.webflush.co.kr/img/mail/mail_img_18.gif">&nbsp;</td></tr> 
<tr> <td background="http://www.webflush.co.kr/img/mail/mail_img_18.gif"> <table width="560" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" bordercolor="#CCCCCC"> 
<tr> <td height="20" bgcolor="#E8E8E8">&nbsp;<img src="http://www.webflush.co.kr/img/mail/mail_img_17.gif" width="21" height="13"><font size="2"><b>±³À°ºñ 
ÇÒÀÎ ¹× Áö¿ø</b> <br> (Á¤±Ô°úÁ¤ µî·ÏÀÚ¿¡ ÇÑÇÏ¿© 2°³¿ù ¹«·áƯ°­À» ½Ç½ÃÇÕ´Ï´Ù)</font></td></tr> <tr> <td height="20" bgcolor="#E8E8E8" colspan="2">&nbsp;<img src="http://www.webflush.co.kr/img/mail/mail_img_17.gif" width="21" height="13"><font size="2"><b>±âÃÊ°úÁ¤¹«·á±³À°½Ç½Ã</b> 
<br> (±³À°»ýÀÇ ±âÃʱ³À°°ú Àû¼ºÅ×½ºÆ®¸¦ À§ÇØ ¹«·á±³À°À» ½Ç½ÃÇÕ´Ï´Ù)</font></td></tr> <tr> <td height="20" bgcolor="#E8E8E8" colspan="2">&nbsp;<img src="http://www.webflush.co.kr/img/mail/mail_img_17.gif" width="21" height="13"><font size="2"><b>½Ç¹«¿¬°è 
±³À°½Ç½Ã</b> <br> (°í±Þ°úÁ¤À» À§ÇØ 1:1½ÄÀÇ ½Ç¹«Áø°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â ½Ç¹«±³À°À» ½Ç½ÃÇÕ´Ï´Ù)</font></td></tr> <tr> <td height="20" bgcolor="#E8E8E8" colspan="2">&nbsp;<img src="http://www.webflush.co.kr/img/mail/mail_img_17.gif" width="21" height="13"><font size="2"><b>¹«·áÀç¼ö°­Á¦µµ 
½Ç½Ã</b> <br> (±³À° ¼ö°­ÈÄ Çѹø´õ ¼ö°­À» ¿øÇÏ½Ã¸é ±³À° ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù)</font></td></tr> <tr> <td height="20" bgcolor="#E8E8E8" colspan="2">&nbsp;<img src="http://www.webflush.co.kr/img/mail/mail_img_17.gif" width="21" height="13"><font size="2"><b>±³Àçºñ 
¹«·áÁ¦°ø</b> <br> (±³À°ºñÀÇ ºÎ´ãÀ» Çѹø´õ ´ú¾î µå¸®°íÀÚ ±³À縦 ¹«·á·Î Á¦°øÇÕ´Ï´Ù)</font></td></tr> </table></td></tr> 
<tr> <td background="http://www.webflush.co.kr/img/mail/mail_img_18.gif">&nbsp;</td></tr> 
<tr> <td background="http://www.webflush.co.kr/img/mail/mail_img_19.gif">&nbsp;</td></tr> 
<tr> <td background="http://www.webflush.co.kr/img/mail/mail_img_19.gif"> <table width="560" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> 
<tr> <td> <p align="center"><font color="#000000" size="2">&lt;Á¤º¸Åë½Å¸ÁÀÌ¿ëÃËÁø ¹× Á¤º¸º¸È£¿¡ 
°üÇÑ ¹ý·ü¿¡ ÀǰŠǥ½Ã></font></p><p><font color="#000000" size="2"> Çã¶ô¾øÀÌ ¸ÞÀÏÀ» º¸³»¼­ Á˼ÛÇÕ´Ï´Ù. 
ÀÌ ¸ÞÀÏÀº À¥¼­ÇÎ µµÁß °ø°³µÈ ´ÔÀÇ ¸ÞÀÏÀ» º¸°í º¸³»µå¸®´Â ±¤°íÀÔ´Ï´Ù. °áÄÚ, ¸ÞÀÏÁÖ¼ÒÀÌ¿Ü ´Ô¿¡ ´ëÇÑ ¾î¶² Á¤º¸µµ °¡Áö°í ÀÖÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ¸ÞÀÏ 
¼ö½ÅÀ» ¿øÄ¡ ¾ÊÀ¸½Ã¸é »ó´Ü¿¡ Ç¥½ÃµÈ ¼ö½Å°ÅºÎÀÚ¿¡ µî·ÏÇØÁÖ½Ã¸é ´Ù½Ã´Â ¸ÞÀÏ º¸³»Áö ¾Ê°Ú½À´Ï´Ù. ¿øÄ¡ ¾ÊÀ¸½Å ºÐµéÀº ¸ÞÀÏ ¼ö½Å°ÅºÎ¸¦ ÇØÁֽʽÿä. 
¸¸¾à ºÒÇÊ¿äÇÑ Á¤º¸¿´´Ù¸é »ç°ú µå¸³´Ï´Ù </font> </p></td></tr> </table></td></tr><tr> <td background="http://www.webflush.co.kr/img/mail/mail_img_20.gif" height="30"> 
<div align="center"><b><a href="http://www.webflush.co.kr/formmail/nono/index.html">¼ö½Å°ÅºÎ</a></b></div></td></tr>
<tr><td><div align="center"><font size=2>¿¬¶ôó : 02-762-8325</font></div></td></tr>	
</table></div></td></tr> </table></div>
</body>
</html>
More information about the Ukfreebsd mailing list