SkyLife(À§¼º¹æ¼Û) ¿¹¾à°¡ÀÔ °æÇ°ÀÜÄ¡ [- ±¤ °í -]

Goodsky goodsky at infranet.co.kr
Wed Jan 16 10:24:22 GMT 2002


<!-- saved from url=(0022)http://internet.e-mail -->
<html>
<head>
<title>µðÁöÅÐ À§¼º¹æ¼Û °¡ÀÔÇϼ¼¿ä</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=euc-kr">
<style type="text/css">
  <!--
  a:visited {color:#333333; text-decoration: none }
  a:link { color:#333333; text-decoration: none; }
  a:hover { color:#333333; text-decoration: underline; }
  table   {font-family: "±¼¸²"; font-size: 9pt}
  td     {font-family: "±¼¸²"; font-size: 9pt}
  #inht    {font: 9pt ±¼¸²; color:#333333; line-height:120%;}
  -->
</style>
<script language="JavaScript">
<!--
function MM_openBrWindow(theURL,winName,features) { //v2.0
 window.open(theURL,winName,features);
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#ffffff" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" text="#333333">
<div align="center">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="100%">
  <tr>
   <td>
    <div align="center"> 
     <table width="625" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="http://211.55.43.124/bna/web/mail/img/m_back.gif">
      <tr> 
       <td width="625" height="53"><img src="http://211.55.43.124/bna/web/mail/img/top1.gif" width="625" height="53" usemap="#Map" border="0"><map name="Map"><area shape="RECT" coords="17,12,300,47" href="http://www.infranet.co.kr" target="_blank" alt="ÀÎÇÁ¶ó³Ý ȨÆäÀÌÁö·Î~" title="ÀÎÇÁ¶ó³Ý ȨÆäÀÌÁö·Î~"></map></td>
      </tr>
      <tr> 
       <td width="625" height="166">
      <OBJECT classid=clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000 
      codeBase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=4,0,2,0 
      height=166 width=625><PARAM NAME="_cx" VALUE="16536"><PARAM NAME="_cy" VALUE="4392"><PARAM NAME="Movie" VALUE="http://211.55.43.124/bna/web/mail/img/sky.swf"><PARAM NAME="Src" VALUE="http://211.55.43.124/bna/web/mail/img/sky.swf"><PARAM NAME="WMode" VALUE="Window"><PARAM NAME="Play" VALUE="-1"><PARAM NAME="Loop" VALUE="-1"><PARAM NAME="Quality" VALUE="High"><PARAM NAME="SAlign" VALUE=""><PARAM NAME="Menu" VALUE="-1"><PARAM NAME="Base" VALUE=""><PARAM NAME="Scale" VALUE="ShowAll"><PARAM NAME="DeviceFont" VALUE="0"><PARAM NAME="EmbedMovie" VALUE="0"><PARAM NAME="BGColor" VALUE=""><PARAM NAME="SWRemote" VALUE=""><PARAM NAME="Stacking" VALUE="below">
         <embed src="http://211.55.43.124/bna/web/mail/img/sky.swf" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="625" height="166">
         </embed>            
               </OBJECT></td>
      </tr>
      <tr><!--         <td width="625"><img src="http://211.55.43.124/bna/web/mail/img/top31.gif" width="625" height="35" usemap="#Map2" border="0"><map name="Map2"><area shape="rect" coords="328,2,451,26" href="#" onClick="MM_openBrWindow('http://211.55.43.124/bna/web/mail/zip_form.asp','mm','scrollbars=yes,width=700,height=700');return false;" alt="Áö±Ý ¹Ù·Î °¡ÀÔÇϱâ~" title="Áö±Ý ¹Ù·Î °¡ÀÔÇϱâ~"><area shape="rect" coords="457,2,573,26" href="#" onClick="MM_openBrWindow('http://211.55.43.124/bna/web/mail/bu_05.htm','mm','scrollbars=yes,width=970,height=700'); return false;" alt="SkyLife ¼Ò°³" title="SkyLife ¼Ò°³"></map></td> -->
        <td width="625"><img src="http://211.55.43.124/bna/web/mail/img/top31.gif" width="625" height="35" usemap="#Map2" border="0"><map name="Map2"><area shape="RECT" coords="328,2,451,26" href="http://211.55.43.124/bna/web/mail/zip_form.asp" target="_blank" alt="Áö±Ý ¹Ù·Î °¡ÀÔÇϱâ~" title="Áö±Ý ¹Ù·Î °¡ÀÔÇϱâ~"><area shape="RECT" coords="457,2,573,26" href="http://211.55.43.124/bna/web/mail/bu_05.htm" target="_blank" alt="SkyLife ¼Ò°³" title="SkyLife ¼Ò°³"></map></td> 
      </tr>
      <tr> 
       <td width="625"> 
        <table width="572" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="http://211.55.43.124/bna/web/mail/img/111.gif">
         <tr> 
          <td height="35"><img src="http://211.55.43.124/bna/web/mail/img/m1.gif" width="573" height="35"></td>
         </tr>
         <tr> 
          <td>
           <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr> 
             <td width="80">&nbsp;</td>
             <td width="501"><br>
              <img src="http://211.55.43.124/bna/web/mail/img/location_icon.gif" width="11" height="11"> 
              <font color="#ff3300"><b><font color="#ff6600">Çà»ç³»¿ë 
              :</font> </b></font>¿¹¾à°¡ÀÔ¸¸ ÇÏ´õ¶óµµ 1,123¸í¿¡°Ô Ãß÷À» ÅëÇØ ÇªÁüÇÑ 
              °æÇ° Á¦°ø<br>
              &nbsp;&nbsp;&nbsp; ƯÈ÷, °æÇ° ´ç÷ÀÚ Áß 60¸í¿¡°Ô´Â Ãß°¡·Î 'SkyLife' 
              1³â ¹«·á½Ãû ÇýÅÃÁ¦°ø 
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                <td width="55%"><img src="http://211.55.43.124/bna/web/mail/img/location_icon.gif" width="11" height="11"> 
                 <b><font color="#ff6600">°æÇ°³»¿ª </font></b><br>
                 &nbsp;&nbsp;&nbsp; - ¿¡Äí½º 3.0 (1¸í)<br>
                 &nbsp;&nbsp;&nbsp; - »ï¼º¸£³ë SM520 (3¸í)<br>
                 &nbsp;&nbsp;&nbsp; - PDP TV + DVD Ȩ¾¾¾îÅͽýºÅÛ (6¸í)<br>
                 &nbsp;&nbsp;&nbsp; - µðÁöÅÐ ÇÁ·ÎÁ§¼Ç TV (20¸í)<br>
                 &nbsp;&nbsp;&nbsp; - µðÁöÅÐ Ä«¸Þ¶ó (20¸í)<br>
                 &nbsp;&nbsp;&nbsp; - ÇÚµåºê·£´õ(ÀÏ¸í µµ±úºñ ¹æ¸ÁÀÌ)(300¸í)<br>
                 &nbsp;&nbsp;&nbsp; - ¹®È­»óÇ°±Ç - 4¸Å (713¸í)<br>
                </td>
                <td valign="bottom" height="165" width="45%"><img src="http://211.55.43.124/bna/web/mail/img/1111.jpg" width="170" height="160"></td>
               </tr>
              </table>
              <img src="http://211.55.43.124/bna/web/mail/img/location_icon.gif" width="11" height="11"> 
              <b><font color="#ff6600">¹ßÇ¥¿¹Á¤ÀÏ</font><font color="#ff3300"> 
              </font></b><br>
              &nbsp;&nbsp;&nbsp; - 2002³â 3¿ù 12ÀÏ<br>
              &nbsp;&nbsp;&nbsp; - ÁÖ¿ä ÀÏ°£Áö ¹× <a href="http://www.infranet.co.kr" target="_blank">http://www.infranet.co.kr</a> 
              ÅëÇØ ¹ßÇ¥ </td>
             <td width="20">&nbsp;</td>
            </tr>
           </table>
          </td>
         </tr>
         <tr> 
          <td><img src="http://211.55.43.124/bna/web/mail/img/m2.gif" width="573" height="10"></td>
         </tr>
        </table>
        <br>
        <table width="572" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="http://211.55.43.124/bna/web/mail/img/222.gif">
         <tr> 
          <td height="34"><img src="http://211.55.43.124/bna/web/mail/img/m_1.gif" width="573" height="34"></td>
         </tr>
         <tr> 
          <td> 
           <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr> 
             <td width="80">&nbsp;</td>
             <td width="502"><br>
              <img src="http://211.55.43.124/bna/web/mail/img/location_icon.gif" width="11" height="11"> 
              <font color="#0099ff"><b><font color="#009999">Âù½º±â°£ 
              :</font></b></font><font color="#009999"> </font>~ 
              2002³â 1¿ù 31ÀϱîÁö<br>
              <br>
              <img src="http://211.55.43.124/bna/web/mail/img/location_icon.gif" width="11" height="11"> 
              <b><font color="#009999">Çà»ç³»¿ë :</font></b><font color="#009999"> 
              </font>Âù½º±â°£¿¡ 'SkyFamily' »óÇ° °¡ÀÔÀÚ Áß 350¸íÀ» Ãß÷, DVDÇ÷¹À̾î 
              Á¦°ø<br>
              <br>
              <img src="http://211.55.43.124/bna/web/mail/img/location_icon.gif" width="11" height="11"> 
              <b><font color="#009999">¹ßÇ¥¿¹Á¤ÀÏ :</font></b> 2002³â 
              2¿ù15ÀÏ <a href="http://www.infranet.co.kr" target="_blank">http://www.infranet.co.kr</a> 
              ¿¡¼­ ¹ßÇ¥<br>
              <br>
             </td>
             <td width="20">&nbsp;</td>
            </tr>
           </table>
          </td>
         </tr>
         <tr> 
          <td><img src="http://211.55.43.124/bna/web/mail/img/m_2.gif" width="573" height="10"></td>
         </tr>
        </table>
        <br>
       </td>
      </tr>
      <tr> 
       <td width="625" height="35"> 
        <table width="625" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="http://211.55.43.124/bna/web/mail/img/bo1.gif" height="65">
         <tr> 
          <td height="20" width="584">&nbsp;</td>
         </tr>
         <tr> 
          <td width="584" valign="top"> 
           <div align="center"> <img src="http://211.55.43.124/bna/web/mail/img/icon.gif" width="9" height="17"> 
            <font color="blue">ÀÌ ¸ÞÀÏÀº ¹ß½ÅÀü¿ë¸ÞÀÏÀÔ´Ï´Ù.</font><br>
            <br>
            <font color="#ff0000">±ÍÇÏÀÇ ¸ÞÀÏÀº °Ô½ÃÆÇÀ» ÅëÇØ ¾Ë°ÔµÈ °ÍÀÌ¸ç °³ÀÎÁ¤º¸¿Í´Â ¹«°üÇÕ´Ï´Ù. <br>
            </font></div>
          </td>
         </tr>
        </table>
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td width="625" height="72"> 
        <table width="625" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="http://211.55.43.124/bna/web/mail/img/bo2.gif" height="72">
         <tr> 
          <td width="42">&nbsp;</td>
          <td width="583" height="20">
           <div align="center"><font color="#666666">Copyright¨Ï 2002. 
            Infranet inc. All rights reserved. <br>
            Contact <A href="mailto:goodsky at infranet.co.kr">goodsky at infranet.co.kr</A></font></div>
          </td>
         </tr>
        </table>
       </td>
      </tr>
     </table>
    </div>
   </td>
  </tr>
 </table>
</div>
 <center><a href='http://211.55.43.124:9080/refuse/refuse?cmd=view&group=24&name=&mail=freebsd-users@uk.freebsd.org'><img src='http://211.55.43.124:9080/refuse/mail-refuse.gif' border=0)></center>
</body>
</html>
More information about the Ukfreebsd mailing list