(광고) 2002 년도 자격증 안내

ktk9312 at yahoo.co.kr ktk9312 at yahoo.co.kr
Tue Feb 5 06:06:22 GMT 2002


<html>
<head>
<title>* * * IT News * * *</title>

<style type="text/css">
<!--
td {font-size: 10pt; line-height: 14pt; cellpadding: 0; font-family:±¼¸²Ã¼}
A { TEXT-DECORATION: none}
a:link {  text-decoration: none}
a:visited {  text-decoration: none}
a:hover {  text-decoration}
-->
</style>
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" bgcolor="#5A5A5A"> 
<tr> <td> <table width="600" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> 
<tr> <td>&nbsp;</td></tr> </table><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#FFFFFF" align="center"> 
<tr> <td><img src="http://com-study.com/jy3.gif" width="600" height="100" align="absmiddle"></td></tr> 
</table><table width="600" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#FFFFFF" align="center"> 
<tr bgcolor="#8A0A8A"> <td width="300" height="30">&nbsp;</td><td width="300" height="30"> 
<div align="center"><b><font color="#F0FFF0">&gt;&gt;&gt; <a href="http://www.webflush.co.kr/formmail/formmail16/index.html"><font color="#F0FFF0" font size="4">¿Â¶óÀÎ 
»ó´ã½Åû</font></a> &lt;&lt;&lt;</font></b></div></td></tr> <tr> <td colspan="2" height="50"> 
<marquee><b><font size="3" color="#FF0000">À¯¸Á ½Å¼³ÀÚ°ÝÁõ : 'À¥µðÀÚÀαâ´É»ç' '¸ÖƼ¹Ìµð¾î±â´É»ç' 'ij¸¯Å͵ðÀÚÀαâ´É»ç' 
'°ÔÀÓ±×·¡ÇÈÀü¹®°¡' '°ÔÀÓÇÁ·Î±×·¡¹ÖÀü¹®°¡' '°ÔÀÓ±âȹÀü¹®°¡'</font></b></marquee> </td></tr> <tr bgcolor="#AAAAAA"> 
<td colspan="2" height="5"> </td></tr> </table><TABLE WIDTH="600" BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0" ALIGN="center" BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<TR> <TD WIDTH="400"> <TABLE WIDTH="400" BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0" ALIGN="center"> 
<TR> <TD> <TABLE WIDTH="380" BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0" ALIGN="center"> 
<TR> <TD><B><FONT COLOR="#3366cc">1.À¥µðÀÚÀÎ °úÁ¤</FONT></B></TD></TR> <TR> <TD BGCOLOR="#efefef"><FONT SIZE="2">¼ö¸¹Àº 
Á¤º¸µéÀÌ ¿Ã¶ó¿Í ÀÖ´Â ÀÎÅͳݿ¡¼­ ¾ó¸¶³ª ¸¹Àº ½Ã¼±À» ²ø¾î µéÀÏ ¼ö Àִ°¡ ÇÏ´Â °ÍÀÌ Á¶Çü, »öäµîÀÇ °¨°¢°ú ÀÀ¿ë ¿ä¼Ò·Â, âÁ¶·Â µîÀ» °®Ãá 
µðÀÚÀ̳ÊÀÇ ¸òÀÌ´Ù. </FONT></TD></TR> <TR> <TD> <DIV ALIGN="right"><B><FONT COLOR="#000099" SIZE="2">&gt;&gt; 
<A HREF="http://www.webflush.co.kr/webdesign/index.html">ÀÚ¼¼È÷ º¸±â</A></FONT></B></DIV></TD></TR> 
</TABLE></TD></TR> <TR> <TD> <TABLE WIDTH="380" BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0" ALIGN="center"> 
<TR> <TD><B><FONT COLOR="#3366cc">2. À¥¸¶½ºÅÍ °úÁ¤</FONT></B></TD></TR> <TR> <TD HEIGHT="36" BGCOLOR="#efefef"><FONT SIZE="2">´Ü¼øÈ÷ 
ȨÆäÀÌÁö¸¦ ¸¸µé°í À¯Áö, º¸¼öÇÏ´Â Á÷¾÷ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÀÚ»çÀÇ È¨ÆäÀÌÁö¿¡ ¸¹Àº »ç¶÷µéÀÌ ¹æ¹®ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ȨÆäÀÌÁö¸¦ ²÷ÀÓ¾øÀÌ °³¼±ÇÏ°í »õ·Î¿î Á¤º¸¸¦ 
Ãß°¡ÇØ¾ß ÇÑ´Ù.</FONT> </TD></TR> <TR> <TD> <DIV ALIGN="right"><B><FONT COLOR="#000099" SIZE="2">&gt;&gt; 
<A HREF="http://www.webflush.co.kr/webmaster/index.html">ÀÚ¼¼È÷ º¸±â</A></FONT></B></DIV></TD></TR> 
</TABLE></TD></TR> <TR> <TD> <TABLE WIDTH="380" BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0" ALIGN="center"> 
<TR> <TD><B><FONT COLOR="#3366cc">3. ÀüÀÚ»ó°Å·¡ °úÁ¤</FONT></B></TD></TR> <TR> <TD BGCOLOR="#efefef"><FONT SIZE="2">»ó°Å·¡ÀÇ 
ÀϺκÐÀÌ ³×Æ®¿öÅ©¸¦ ÅëÇØ µðÁöÅÐ ÀÚ·á(ÅؽºÆ®, À½¼º, È­»ó)¸¦ ÀüÀÚÀû ¹æ½ÄÀ¸·Î ±³È¯ÇÏ¿© ÀÌ·ç¾îÁ³´Ù¸é ÀüÀÚ»ó°Å·¡(±¤ÀÇÀÇ ÀüÀÚ »ó°Å·¡)¶ó°í ÇÒ 
¼ö ÀÖ´Ù</FONT></TD></TR> <TR> <TD> <DIV ALIGN="right"><B><FONT COLOR="#000099" SIZE="2">&gt;&gt; 
<A HREF="http://www.webflush.co.kr/e-commerce/index.html">ÀÚ¼¼È÷ º¸±â</A></FONT></B></DIV></TD></TR> 
</TABLE></TD></TR> <TR> <TD> <TABLE WIDTH="380" BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0" ALIGN="center"> 
<TR> <TD><B><FONT COLOR="#3366cc">4. ¸ÖƼ¹Ìµð¾î °úÁ¤</FONT></B></TD></TR> <TR> <TD BGCOLOR="#efefef"><FONT SIZE="2">¸ÖƼ¹Ìµð¾î¶õ 
´Ù¾çÇÑ Á¤º¸¹Ìµð¾îÀÇ ÅëÇÕÀ» ÅëÇÑ Àΰ£°ú ±â±â°£ÀÇ »óÈ£ÀÛ¿ë ÀÏü¸¦ ÅëĪÇÏ´ÂÂÊÀ¸·Î ¾ð±ÞµÇ°í ÀÖÀ¸¸ç ±Ã±ØÀûÀÎ ¸ñÇ¥Á¡Àº ±â¼ú°ú ¹®È­ÀÇ ¿Ïº®ÇÑ Á¶È­¸¦ 
Ãß±¸ÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù. </FONT> </TD></TR> <TR> <TD> <DIV ALIGN="right"><B><FONT COLOR="#000099" SIZE="2">&gt;&gt; 
<A HREF="http://www.webflush.co.kr/multimedia/index.html">ÀÚ¼¼È÷ º¸±â</A></FONT></B></DIV></TD></TR> 
</TABLE></TD></TR> <TR> <TD> <TABLE WIDTH="380" BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0" ALIGN="center"> 
<TR> <TD><B><FONT COLOR="#3366cc">5. ij¸¯Å͵ðÀÚÀÎ °úÁ¤</FONT></B></TD></TR> <TR> <TD BGCOLOR="#efefef"><FONT SIZE="2">ij¸¯ÅÍ 
¾Ö´Ï¸ÞÀ̼ÇÀÌ ¹«ÇÑÇÑ °¡´É¼º°ú ÀáÀ缺ÀÌ ³»ÀçµÈ °ÍÀ» °¨¾ÈÇÒ ¶§, ¿ì¸® ³ª¶ó°¡ ¼¼°è ij¸¯ÅÍ ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç »ê¾÷À» ¼±µµ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °¡´É¼ºÀÌ ¸Å¿ì ³ôÀº 
Àü·«ºÐ¾ßÀÌ´Ù.</FONT></TD></TR> <TR> <TD> <DIV ALIGN="right"><B><FONT COLOR="#000099" SIZE="2">&gt;&gt; 
<A HREF="http://www.webflush.co.kr/character/index.html">ÀÚ¼¼È÷ º¸±â</A></FONT></B></DIV></TD></TR> 
</TABLE></TD></TR> <TR> <TD> <TABLE WIDTH="380" BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0" ALIGN="center"> 
<TR> <TD><B><FONT COLOR="#3366cc">6. CGÀÚ°ÝÁõ °úÁ¤</FONT></B></TD></TR> <TR> <TD BGCOLOR="#efefef"><FONT SIZE="2">ÄÄÇ»ÅÍ 
±×·¡ÇȽº ¿î¿ë±â´É»çÀÇ Á¤ÀÇ´Â 'Àü¹® µðÀÚÀ̳ʸ¦ µµ¿Í µðÀÚÀÎ °ü·Ã ÄÄÇ»ÅÍ ÀÀ¿ë ÇÁ·Î±×·¥À» ¿î¿ëÇÏ´Â Àü¹® ±â´ÉÀÎ' ÀÌ ±×°ÍÀε¥, ¸» ±×´ë·Î µûÁöÀÚ¸é 
¿î¿ëÀÚµéÀ» À§ÇÑ ÀÚ°ÝÁõÀÌ´Ù. </FONT></TD></TR> <TR> <TD> <DIV ALIGN="right"><B><FONT COLOR="#000099" SIZE="2">&gt;&gt; 
<A HREF="http://www.webflush.co.kr/cg/index.html">ÀÚ¼¼È÷ º¸±â</A></FONT></B></DIV></TD></TR> 
<TR> <TD>&nbsp;</TD></TR> </TABLE></TD></TR> </TABLE></TD><TD WIDTH="200"> <TABLE WIDTH="200" BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0" ALIGN="center"> 
<TR> <TD> <TABLE WIDTH="180" BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0" BGCOLOR="#FFFFFF" ALIGN="center"> 
<TR> <TD HEIGHT="50"><FONT SIZE="2"><B><FONT COLOR="#0000FF">&gt;&gt;&gt; <A HREF="http://www.webflush.co.kr/formmail/formmail16/index.html">¿Â¶óÀÎ 
»ó´ã½Åû</A> &lt;&lt;&lt;</FONT></B></FONT></TD></TR> <TR> <TD><FONT SIZE="2"><B><FONT COLOR="#3399cc">¡Ú 
Ưº°Æ¯Çý Çϳª...</FONT></B></FONT></TD></TR> <TR> <TD BGCOLOR="#cccccc"><FONT SIZE="2"><B>±³À°ºñ 
ÇÒÀÎ ¹× Áö¿ø</B> (Á¤±Ô°úÁ¤ µî·ÏÀÚ¿¡ ÇÑÇÏ¿© 2°³¿ù ¹«·áƯ°­À» ½Ç½ÃÇÕ´Ï´Ù)</FONT></TD></TR> <TR> <TD><FONT SIZE="2"><B><FONT COLOR="#3399cc">¡Ú 
</FONT><FONT SIZE="2" COLOR="#3399cc"><B>Ưº°Æ¯Çý</B></FONT><FONT COLOR="#3399cc"> 
µÑ...</FONT></B></FONT></TD></TR> <TR> <TD BGCOLOR="#cccccc"><FONT SIZE="2"><B>±âÃÊ°úÁ¤¹«·á±³À°½Ç½Ã</B> 
(±³À°»ýÀÇ ±âÃʱ³À°°ú Àû¼ºÅ×½ºÆ®¸¦ À§ÇØ ¹«·á±³À°À» ½Ç½ÃÇÕ´Ï´Ù)</FONT></TD></TR> <TR> <TD><FONT SIZE="2"><B><FONT COLOR="#3399cc">¡Ú 
</FONT><FONT SIZE="2" COLOR="#3399cc"><B>Ưº°Æ¯Çý</B></FONT><FONT COLOR="#3399cc"> 
¼Â...</FONT></B></FONT></TD></TR> <TR> <TD BGCOLOR="#cccccc"><FONT SIZE="2"><B>½Ç¹«¿¬°è 
±³À°½Ç½Ã</B> (°í±Þ°úÁ¤À» À§ÇØ 1:1½ÄÀÇ ½Ç¹«Áø°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â ½Ç¹«±³À°À» ½Ç½ÃÇÕ´Ï´Ù)</FONT></TD></TR> <TR> <TD><FONT SIZE="2"><B><FONT COLOR="#3399cc">¡Ú 
</FONT><FONT SIZE="2" COLOR="#3399cc"><B>Ưº°Æ¯Çý</B></FONT><FONT COLOR="#3399cc"> 
³Ý...</FONT></B></FONT></TD></TR> <TR> <TD BGCOLOR="#cccccc"><FONT SIZE="2"><B>¹«·áÀç¼ö°­Á¦µµ 
½Ç½Ã</B> (±³À° ¼ö°­ÈÄ Çѹø´õ ¼ö°­À» ¿øÇÏ½Ã¸é ±³À° ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù)</FONT></TD></TR> <TR> <TD><FONT SIZE="2"><B><FONT COLOR="#3399cc">¡Ú 
</FONT><FONT SIZE="2" COLOR="#3399cc"><B>Ưº°Æ¯Çý</B></FONT><FONT COLOR="#3399cc"> 
´Ù¼¸...</FONT></B></FONT></TD></TR> <TR> <TD BGCOLOR="#cccccc"><FONT SIZE="2"><B>±³Àçºñ 
¹«·áÁ¦°ø</B> (±³À°ºñÀÇ ºÎ´ãÀ» Çѹø´õ ´ú¾î µå¸®°íÀÚ ±³À縦 ¹«·á·Î Á¦°øÇÕ´Ï´Ù)</FONT></TD></TR> <TR> <TD HEIGHT="50"> 
<DIV ALIGN="center"><FONT COLOR="#000099"><B>&gt;&gt; <A HREF="http://www.webflush.co.kr/formmail/formmail16/index.html">À̺¥Æ® 
Âü¿©Çϱâ</A> &lt;&lt;</B></FONT></DIV></TD></TR> <TR> <TD HEIGHT="30"> <DIV ALIGN="center"> 
</DIV></TD></TR> <TR> <TD HEIGHT="30"> <DIV ALIGN="center"> <FONT COLOR="#000099" FACE="±¼¸²" SIZE="2"><B> 
<A HREF="http://www.webflush.co.kr/formmail/nono/index.html">¸ÞÀÏ ¼ö½Å°ÅºÎ</A></B></FONT></DIV></TD></TR> 
<TR> <TD>&nbsp; </TD></TR> </TABLE></TD></TR> </TABLE></TD></TR> </TABLE><p align="center"><font color="#A5FFE4">&lt;Á¤º¸Åë½Å¸ÁÀÌ¿ëÃËÁø 
¹× Á¤º¸º¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¿¡ ÀǰŠǥ½Ã></font></p><p><font color="#9BFFDA"> Çã¶ô¾øÀÌ ¸ÞÀÏÀ» º¸³»¼­ Á˼ÛÇÕ´Ï´Ù. 
ÀÌ ¸ÞÀÏÀº À¥¼­ÇÎ µµÁß °ø°³µÈ ´ÔÀÇ ¸ÞÀÏÀ» º¸°í º¸³»µå¸®´Â ±¤°íÀÔ´Ï´Ù. °áÄÚ, ¸ÞÀÏÁÖ¼ÒÀÌ¿Ü ´Ô¿¡ ´ëÇÑ ¾î¶² Á¤º¸µµ °¡Áö°í ÀÖÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ¸ÞÀÏ 
¼ö½ÅÀ» ¿øÄ¡ ¾ÊÀ¸½Ã¸é »ó´Ü¿¡ Ç¥½ÃµÈ ¼ö½Å°ÅºÎÀÚ¿¡ µî·ÏÇØÁÖ½Ã¸é ´Ù½Ã´Â ¸ÞÀÏ º¸³»Áö ¾Ê°Ú½À´Ï´Ù. ¿øÄ¡ ¾ÊÀ¸½Å ºÐµéÀº ¸ÞÀÏ ¼ö½Å°ÅºÎ¸¦ ÇØÁֽʽÿä. 
¸¸¾à ºÒÇÊ¿äÇÑ Á¤º¸¿´´Ù¸é »ç°ú µå¸³´Ï´Ù </font> </p><p><font color="#F0FFF0">&nbsp;´ã&nbsp;´ç&nbsp;ÀÚ&nbsp;:&nbsp;±è&nbsp;ÇÑ&nbsp;¹Î<br>&nbsp;ÀüÈ­¹øÈ£&nbsp;:&nbsp;766-1680 
<p>&nbsp;</p></FONT></td></tr> </table>
</body>
</html>
More information about the Ukfreebsd mailing list