(no subject)

ÊѵµÃÒÇظ ÊØÇÃó˧Éì armpr at thaimail.com
Tue Sep 26 20:21:16 BST 2000


Dear, Sir

I am Mr. Suttrawut . Now I have FreeBSD4.0  use in my office.
My office has register domain kkthai.com  , It finish set DNS'

Please Help me, and tell me to config FreeBSD 4.0 to User
Mail Server Pop3 server, and ...

Now I have probplem with Mail server..... it  has sent to every domain,
But it do not recive message ....

Please help me please


Regrand,

ARM

------------------------------
www.thaimail.com ¿ÃÕÍÕàÁÅìä·Â - ¤ÇÒÁÀÙÁÔ㨢ͧä·Â
ä·ÂàÁÅì ÁÔÅÔà¹ÕÂÁ 3 â©ÁãËÁè - à¡è§àÃçÇ´Ñè§ã¨ ÃͧÃѺ¤¹ä·Â 3 ÅéÒ¹¤¹
More information about the Ukfreebsd mailing list